Mikulov se zazelená díky revitalizaci zeleně

MIKULOV (js) – V Mikulově bude probíhat rozsáhlá regenerace stávající zeleně v zastavěné části města na městských pozemcích. Omlazení zeleně, výsadba nových stromů, ale také kácení nemocných a starých dřevin začne již na jaře letošního roku.

„Náklady na projekt představují celkové výdaje ve výši 6 521 731 Kč. Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95 % celkových způsobilých výdajů, zbývajících 5 % činí spolufinancování ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR,“ upřesnila Jana Škrobiánová, vedoucí odboru rozvoje a živnostenského podnikání Městského úřadu Mikulov.

Území, kde bude revitalizace probíhat, byla rozdělena do skupin podle potřeby rekonstrukce na plochy navržené pro celkovou rekonstrukci, na plochy s celkovým koncepčním řešením a alejové výsadby. Návrh výsadeb navazuje na podrobnou inventarizaci dřevin ve městě.

Úpravy budou probíhat v těchto místech: sadovnicky upravené plochy při nároží ulic Hraničářů-Piaristů, park na ul. Piaristů-Pod Platanem, předprostor Úřadu práce, předprostor klášterního areálu-gymnázia, bývalý německý hřbitov-park, ulice v lokalitách Dukelská, Hraničářů, Pod Strání, 22. dubna, koupaliště, plocha při ulici 1. května, stromořadí ulic Brněnská, Pavlovská, Bezručova, Havlíčkova a Růžová a stromořadí na městském hřbitově.

„Na základě výsledků dendrologického, sadovnického vyhodnocení a zjištěného zdravotního stavu jednotlivých dřevin bylo navrženo k odstranění celkem 646 kusů dřevin, z celkového počtu 4 084 kusů evidovaných stromů a keřů,“ vysvětlil Jan Hluchý z odboru stavebního a životního prostředí MěÚ Mikulov.

Kácení navržených stromů a keřů, které budou v rámci projektu nahrazeny novými výsadbami, se provede na jaře a na podzim letošního roku, v období vegetačního klidu. „Veškerému kácení dřevin předchází správní řízení příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění platných předpisů, a to na základě žádosti vlastníka – města Mikulov. Povolení ke kácení dřevin je žadateli vydáváno vždy jen po důsledném posouzení důvodů k odstranění stromů či keřů. Případně vzniklá ekologická újma je v tomto případě kompenzována odpovídajícími náhradními výsadbami dle již zmíněného projektu Revitalizace zeleně v Mikulově,“ doplnil Jan Hluchý.

Rada města již také schválila ve výběrovém řízení realizátora celé akce – Petra Vykruta – zahradní služby Ostrava-Hrabůvka. Projektová dokumentace je uložena k nahlédnutí na odboru rozvoje a živnostenského podnikání (Jana Škrobianová) a na odboru stavebním a životního prostředí (Jan Hluchý).

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Fosfa a.s. spustila projekt FAIR PLAY

FosfaSport Vyústěním podpory sportovních klubů z Břeclavi a okolí společností Fosfa bylo založení zastřešujícího projektu FOSFA …