il.foto:.autogeld.cz

Novinky v registracích vozidel. Zánik a vyřazení auta

Břeclavsko – Novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích přináší nové názvosloví v oblasti vyřazování vozidel. Novými termíny jsou vyřazení silničního vozidla z provozu a zánik silničního vozidla.

Vyřazení silničního vozidla z provozu:

Je obdobné jako dočasné vyřazení, které se používalo do 31.12.2014 (tzv. depozit). Od 1.1.2015 o vyřazení silničního vozidla žádá vlastník vozidla na místně příslušném úřadu. Spolu s žádostí o vyřazení vozidla odevzdá osvědčení o registraci (malý TP) a tabulky s přidělenou registrační značkou. Současně předloží technický průkaz k vyznačení zápisu o vyřazení vozidla pracovníkem úřadu.

Vlastník takto vyřazeného vozidla z provozu je povinen zabezpečit vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí a neodstraňovat podstatné části vyřazeného vozidla, zejména karoserii s číslem VIN a motor.

Trvá-li toto vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty oznámit příslušnému úřadu adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití. Pokud vlastník neučiní takové oznámení, dopustí se přestupku a hrozí udělení pokuty.

Novela zákona nově nyní umožňuje vyřazení silničního vozidla, které bylo odcizeno. Zákon říká, že vlastník vozidla požádá o jeho vyřazení z provozu bez zbytečného odkladu poté, co se o odcizení vozidla dověděl. K žádosti o vyřazení bude přiložen policejní protokol.

Režim vyřazení silničního vozidla z provozu bude ukončen na žádost vlastníka vozidla, pokud splní následující povinnosti, a to platné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta) a vozidlo bude mít platnou technickou kontrolu a měření emisí.

Zánik silničního vozidla:

Je totožný s institutem trvalého vyřazení, které se používalo k 31.12.2014. Příslušný úřad zapíše zánik silničního vozidla na základě žádosti vlastníka vozidla, pokud vozidlo bylo předáno provozovateli zařízení ke sběru autovraků nebo bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státu EU, nebo bylo zničeno.

Zákon definuje zničení vozidla takto: Zničením silničního motorového vozidla se rozumí takový stav silničního vozidla způsobený jeho havárií, živelní pohromou nebo jiným obdobným způsobem, ve kterém vozidlo nelze předat provozovateli zařízení ke sběru autovraků; za zničení silničního motorového vozidla se nepovažuje jeho rozebrání.

O zápis zániku vozidla žádá vlastník na příslušném úřadu, kde spolu se žádostí předloží doklad o ekologické likvidaci nebo doklad potvrzující zničení silničního vozidla, technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla a tabulky s přidělenou registrační značkou.

Novela zákona dále stanoví, že

vozidla dočasně vyřazená k 31.12.2014 se budou považovat za silniční vozidla vyřazená z provozu
vozidla trvale vyřazená k 31.12.2014 se budou považovat za zaniklá vozidla
dočasně vyřazená vozidla (tzv. v depozitu) k datu 30.6.2013 budou prohlášena za zaniklá, pokud vlastník neučiní na příslušném úřadu v období 1.1.2015 – 31.12.2015 oznámení adresy místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

U16 – Turnaj tří zemí ve Finsku

U16 – Turnaj tří zemí ve Finsku Výsledky českých zápasů: úterý 6. února 2024 Česko …