Zaměřili jsme se na chodce

BŘECLAVSKO: Někteří nedodržují pravidla.

Břeclav – Dopravní policisté se dnes zaměřují na chodce. Nejen v centru Břeclavi, kde jsou přechody pro chodce se světelným signalizačním zařízením, ale i na dalších místech našeho regionu kontrolovaly hlídky, zda chodci dodržují pravidla silničního provozu.

Navíc zhoršené povětrnostní podmínky, které nás v těchto dnech provázejí, způsobují zhoršenou viditelnost a mohou negativně přispět také k dopravní nehodovosti. Chodci by měli pamatovat na to, že patří k nejzranitelnější skupině účastníků silničního provozu a měli by být vybaveni reflexními prvky. I když zákon jasně stanoví, že pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu, doporučujeme, aby reflexní prvky používali chodci také v obci. Tyto prvky musí být umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky silničního provozu.

Při kontrolách se dopravní policisté snaží působit zejména preventivně. Někteří chodci od nich dnes dokonce obdrželi reflexní pásek. Přesto se našli opět takoví, kteří nedodrželi základní zásady a byli nemile překvapeni, když je zastavili kolegové v civilním oblečení vykonávající skrytý dohled, a předali je uniformované hlídce. V takových případech odcházeli provinilci s udělenou sankcí.

Přitom platí pravidla, která jsou jasně stanovena. Je-li blíže než 50 metrů křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod, musí chodec přecházet jen na těchto místech. Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zda-li může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem. Tam, kde jsou světelná signalizační zařízení pro chodce, platí, že chodec smí přecházet na vozovku se znamením „VOLNO“ (tzv. zelený panáček).

Přestože se zdají být uvedená pravidla jednoduchá, je až zarážející, s jakými výmluvami se policisté setkávají. Při dnešní akci jedna chodkyně tvrdila, že při přecházení svítil ještě oranžový panáček. Měla přitom na mysli „signál žlutého světla ve tvaru chodce“, který platí pro řidiče a upozorňuje, že při jízdě budou křižovat směr chůze přecházejícím chodcům. Tento signál vůbec není určen chodcům, ale řidičům! Světelná signalizace pro chodce má pouze dvě barvy – červenou a zelenou!

Zdroj: www.policie.cz

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Parýžfest / Verona, Jakub Děkan, Ready Kirken,…

HLOHOVEC / areál kulturního domu a okolí – Dolní konec 29 sobota 25. 5. 2024 …