Marie Uttendorfská, sestra pro kvalitu péče Nemocnice Břeclav. Foto: Jiří Lukeš

V porovnání s Evropskou unií má břeclavská nemocnice nežádoucích událostí méně

BŘECLAV – V břeclavské nemocnici, ve které je zaměstnáno téměř osm set pracovníků, je zavedený systém sledování nežádoucích událostí.

Ty se ve zdravotnickém zařízení, v němž je každoročně hospitalizováno přes dvacet tisíc pacientů, prostě vyskytnou. V porovnání se srovnatelnými zdravotnickými zařízeními v rámci Evropské Unie je jich však méně. Jejich vyhodnocováním se zabývá sestra pro kvalitu ošetřovatelské péče Marie Uttendorfská.

 Ve vaší náplni práce je mimo jiné vyhodnocování nežádoucích událostí (dále jen NU). Kolik takových událostí jste řešili v břeclavské nemocnici v loňském roce a jakého byly převážně charakteru?

Při přepočtení nežádoucích událostí na počet hospitalizovaných pacientů (21.168) se v roce 2013  týkaly 2,98 procent hospitalizovaných. Dle odborných studií v rámci Evropské unie je způsobena újma během poskytování zdravotní péče přibližně u 8 až 12 procent pacientů přijatých do nemocnice. Jedná se například o pády pacientů, chyby při podávání léků, chirurgická pochybení a infekce spojené se zdravotní péčí. V našem zdravotnickém zařízení mezi nejčastěji hlášené NU patří pády a týkají se především starších věkových kategorií. Ze strany pacientů je častou příčinou pádu nedodržování stanoveného pohybového režimu i přes opakované poučování ošetřovatelským personálem. Pro pacienty máme v rámci prevence pádu zhotovené informační letáčky, kde mají pokyny týkající se dodržování pohybového režimu.

Jak se NU vyhodnocují a navrhujete i určitá opatření, aby se podobným nepříjemným situacím dalo předcházet?

U každé NU se hledá příčina a v rámci možností podáváme návrhy na zlepšení a preventivní opatření. Interní systém kvality a bezpečí jsme měli zavedený ještě dříve, než tato povinnost vyplynula ze zákona o poskytování zdravotních služeb. Máme zpracované vnitřní pracovní postupy, které vedou k zajištění vyšší bezpečnosti pacientů i kvalitě poskytované péče a všichni pracovníci se jimi musí řídit. Například při přijetí dostanou pacienti identifikační náramek pro předcházení rizika záměny při poskytování zdravotní péče. Před každým výkonem včetně podávání léků je personál povinen ověřit si totožnost pacienta. Pokud se pacienti podrobují operaci na tzv. párových orgánech (například končetiny, ledviny), musí lékaři předem provést označení operované části těla a bezprostředně před operací operatér ověřuje nejen totožnost pacienta, ale také označení operované strany, aby nedošlo k záměně. Velkou pozornost věnujeme rovněž prevenci infekcí spojených se zdravotní péčí, proto máme jako jedno ze základních opatření zavedeny optimální postupy hygieny rukou při poskytování zdravotní péče a jedenkrát ročně musí zdravotníci absolvovat povinné školení.

 Může se stát, že dojde třeba k aplikaci nesprávného léku, například omylem, nebo jeho chybným či nesprávným uložením?

Vzhledem k přijatým systémovým opatřením by k těmto situacím nemělo docházet, ale bohužel chybu lidského faktoru nelze nikdy vyloučit. Při své práci musíme také velmi dbát na bezpečné uložení léčiv a dezinfekčních prostředků. Zvýšená bezpečnost platí při používání léčivých přípravků s vyšší mírou rizikovosti, které musí být uloženy odděleně od ostatních léčiv a výrazně označeny. Rovněž  roztoky, které nejsou určeny pro vnitřní užití, se skladují odděleně. Všechny láhve s dezinfekčními přípravky musí být řádně označeny etiketami s názvy roztoků a piktogramy s vlastnostmi chemických látek, stejně tak roztoky připravované v lékárně, aby nedošlo  k jejich záměně a poškození pacientů nebo zaměstnanců.

Jiří Lukeš

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Muzejní noc – Břeclav 90´

BŘECLAV / park u nádraží 26. května od 17 hodin Městské muzeum a galerie Břeclav …