www.tvrdonice.unas.cz

Tvrdonice slaví v letošním roce 750 let od svého vzniku

TVRDONICE – O historii obce Tvrdonice jsme si povídali s historikem Emilem Kordiovským, který pracuje na nové publikaci o Tvrdonicích, současnost nám přiblížil starostou Zdeněk Tesařík.

Co je známo o nejstarší historii Tvrdonic?

KORDIOVSKÝ: Půdorys obce Tvrdonice, ležící na pravobřežní terase nivy řeky Moravy a Kyjovky, která protéká přímo pod vesnicí, naznačuje, že ves byla založena na křižovatce dvou cest směřujících po hraně terasy od Lanžhota k Hodonínu s dnes již zaniklou komunikací ze Slovenska na Podivín a dále k Brnu, po které se kdysi hnávala stáda uherského dobytka. V místech křížení vznikla trojúhelníkovitá náves, na níž stojí i kostel, škola a radnice. Podle jména někteří badatelé usuzují, že šlo o ves založenou kastelánem hodonínského hradu Tvrdišem, jenž se připomíná v r. 1169. První písemná zmínka o vsi je ale až z r. 1264, kdy od jména vesnice nesl predikát Jan z Tvrdonic („de Turnicz“).

Jaké byly další osudy Tvrdonic?

KORDIOVSKÝ: V roce 1528 získali Tvrdonice Žerotínové a připojili je ke svému břeclavskému panství. Za jejich držby se staly Tvrdonice městečkem, neboť Ferdinand I. jim v r. 1538 udělil znak, dva jarmarky a týdenní trh. Od počátku 17. století pronásledovaly Tvrdonice vojenské vpády z Uher, které spolu s útrapami třicetileté války znamenaly pro městečko pohromu. Z 90 starých usedlých selských rodů třicetiletou válku přežilo jen 34, tj. 37,8% obyvatel. Největšího počtu obyvatel naopak dosáhly Tvrdonice v roce 1961, kdy zde žilo ve 298 domech 2.204 obyvatel. Od té doby jejich počet neustále klesá a při sčítání lidu v r. 1991 zde bylo zjištěno 2.114 osob v 593 trvale obydlených domech.

Jaké jsou v obci významné stavby?
Kostel zasvěcený sv. Mikuláši se připomíná poprvé v roce 1673. Postupem času však natolik zchátral, že nejprve byl uzavřen a nakonec musel být zbořen. Současná novogotická stavba pochází z r. 1941. Na návsi v místech staré školy stojí školní budova, která byla postavena po roce 1887 z velmi tvrdě pálených cihel v poštorenské lichtenštejnské cihelně. Po vzniku republiky byla přebudována na školu měšťanskou.

Co symbolizuje obecní znak?
KORDIOVSKÝ: Znak městečka nese na děleném štítu v horní půli hrozen, radlici a kolo, v dolní půli dvě dvojice rybářských háčků. Všechna znamení naznačují způsob obživy zdejšího lidu. Zejména háčky v dolní půli ukazují, že významným zdrojem obživy ve Tvrdonicích byl rybolov, ostatně jako v jednom z mála míst tohoto okresu zde ve středověku působil významný rybářský cech, jehož členové lovili ryby a raky v Kyjovce, v Moravě i v tůních rozkládajících se v údolní moravské nivě pod městečkem.

Jaké zásadní změny v nedávné minulosti ovlivnily Tvrdonice?
TESAŘÍK: Především to byla v roce 1975 plynofikace obce. Protože byl v našem katastru zbudován zásobník plynu, byla naše obec jako jedna z prvních plynofikována, což mělo velký význam na zlepšení ovzduší. V 80. letech se následkem těžby uhlí v nedalekých Mikulčicích v mnoha studních ztratila voda, a tak bylo nutné vybudovat vodovodní řád po celé obci. Unikající odpadní teplo z kompresní stanice, která také stojí v našem katastru, dalo podnět k vybudování skleníků a firmy Jižní Morava, kde se pěstují květiny a zelenina. Další významná firma v našem katastru je Frujo, výrobce ovocných koncentrátů. Obě firmy zajistily řadu pracovních míst pro naše občany.

Co se děje ve Tvrdonicích dnes?
TESAŘÍK: Je toho moc. V roce 2006 to byla rekonstrukce základní školy zaě 28 milionů korun, postupná rekonstrukce mateřské školy zatím stála 1,5 milionu, od roku 2004 se modernizuje národopisný areál, zatím v nákladu 4,4 miliony korun. Zasíťování stavebních parcel v části Tabule proběhlo ve dvou fázích v nákladu 18,5 milionu korun, společně se slovenskými obcemi Moravský Svatý Ján a Gbely využíváme příhraničních evropských dotací na cyklostezky, multifunkční hřiště, přívoz přes řeku Moravu, využití rekreačních plaveb na raftech. Dále je to vybudování dětského hřiště pro Mateřské centrum Slunéčko, vyčištění a odbahnění rybníka, vybavení hasičského sboru novými auty a novou požární technikou, budování chodníků a další akce. Nešlo by to bez dotací. Získáváme je z Evropy, od ministerstev, z kraje, od firem RWE, MND, snažíme se využívat různé možnosti.

Co chystáte nového?
TESAŘÍK: Na stole nám leží projekt na novou smuteční síň, průběžně musíme měnit plynové rozvody, zbudovat chodník ke škole, rekonstruovat veřejné osvětlení. Ve výhledu máme také cyklostezku Kostice-Tvrdonice.

A co v oblasti folkloru?
Tvrdonice jsou dnes centrem národopisného hnutí na Podluží. V přírodním areálu se konají Tvrdonské národopisné slavnosti, na něž se sjíždí mládež i dospělí v tradičních lidových krojích spolu s lidovými muzikami, aby předvedli lidové písně, zvyky a obřady, ale i své umění ve zpěvu, „cifrování“, tanci a hudbě. O tom, že je zde folklorní tradice velmi živá, svědčí i existence mužského pěveckého sboru, dětského souboru Pomněnka, cimbálové muziky Jožky Severina, dechové hudby Podlužanka a tradiční krojované hody vždy první neděli v září. Poslední červnovou sobotu se u nás koná také moravské finále Polka festu – přehlídky dechových hudeb. Ze Tvrdonic pocházel i významný lidový zpěvák Josef Severin, jehož písně rozdávaly radost posluchačům až do 12. března 1991, kdy zemřel a na to byl na tvrdonském hřbitově pochován.

O nás Jaroslav Švach

Jaroslav Švach
tel.: 606 727 242 e-mail: svach@tydenik-breclavsko.cz

Mohlo by se vám líbít

Lada Rakovská: Po stopách historie města

VALTICE 25. 7. 2024 16:00 – 18:00 Historie valtických kašen Pokračování cyklu „Po stopách historie …