Geopark Turold, Mikulov

Na Turoldu žije vzácný kozlíček

MIKULOV (juh) – Lomy jsou typickou ukázkou člověkem vytvořeného prostředí. Přístup odborné biologické veřejnosti k nim se během posledních desetiletí radikálně změnil.

V minulosti byly vnímány pouze jako „jizvy na tváři krajiny“, které je třeba zahojit prostřednictvím rekultivací. Dnes jsou, na základě mnoha studií přírodovědců nejrůznějších zaměření, lomy vnímány jako cenná stanoviště mnoha zajímavých druhů rostlin, plžů, hmyzu či ptáků, které v dnešní krajině nenacházejí dostatek příhodných biotopů. Stěny lomů nabízejí prostředí podobné přirozeným skalním stěnám a jsou obývány podobnými druhy živočichů. Zatímco původní skaliska jsou dnes často zarostlá lesem a skalní stěny jsou tím pádem zastíněné, stěny lomů nabízejí dostatek osluněných ploch, které preferují vzácné, mizející druhy fauny i flóry.

Výše uvedené se beze zbytku týká i přírodní rezervace Turold. Právě zde, a dosud nikde jinde v České republice, byl po letech znovu nalezen nanejvýš vzácný druh brouka, kozlíček Musaria argus. Larvy tohoto druhu se vyvíjejí v kořenech poměrně hojně rozšířené rostliny, seselu sivého. Zatímco seselu je na Pálavě i v jejím okolí dostatek, kozlíček se vyskytuje pouze na osluněných, křovinami či stromy nezarostlých, lomových stěnách Turoldu.

Spolu s kozlíčkem obývají podobný typ prostředí (osluněné skalní stěny s řídkou bylinnou vegetací) i další zajímavé druhy živočichů, např. okáč kostřavový, modrásek rozchodníkový, saranče modrokřídlá, osluněné skály obývají i vzácné druhy plžů (např. kriticky ohrožená drobnička žebernatá).

Kromě bezobratlých živočichů využívají skalní (lomové) stěny také ptáci. Na Pálavě hnízdí ve skalních puklinách např. poštolky obecné, rehkové či rorýsi, kteří nám tak ukazují, jaké prostředí obývali, než se přestěhovali do blízkosti člověka. Přímo na Turoldu hnízdí ve skalách jeden pár výrů velkých. Skalní štěrbiny využívá také mnoho druhů netopýrů.

Aby i nadále zůstal Turold pro výše zmíněné druhy (a desítky dalších) atraktivní, je nutné udržovat stěny lomu dostatečně osluněné. To lze zajistit pouze na první pohled drastickými opatřeními, jako jsou jednorázové vyřezávky stromů a křovin. Jeden takový zásah, spočívající ve vyřezání souvislého porostu křovin nedaleko od vchodu do jeskyně, započal v závěru loňského roku a v průběhu této zimy budou práce pokračovat.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

kozlíček Musaria argus

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Každodenní život legionářů v Rusku

BŘECLAV / Městská knihovna Břeclav středa 17.4.2024/ 18:00  Historická přednáška Bc. Petra Holobrádka z cyklu Břeclavsko …