Hustopečský rodák historik Miloš Trapl slavil osmdesátiny

Ve středu 18. února 2015 uspořádaly Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a tamní Spolek profesorů filozofické fakulty UP Societas cognitorum slavnostní odpoledne při příležitosti 80. výročí narození prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc.

Zaplněná aula Palackého univerzity – nikdy prý se zde nesešlo tolik lidí pohromadě – svědčila o tom, že oslavenec je nadmíru váženou a milovanou osobou, a nás může těšit vědomí, že profesor Trapl je hustopečským rodákem a od roku 2013 čestným občanem Hustopečí.

Syn oblíbeného profesora hustopečského gymnázia

Narodil se 15. 1. 1935 v rodině profesora hustopečkého gymnázia Miloslava Trapla, který díky svým znalostem, osobnímu zápalu a strhujícímu podání patřil k pedagogům, které studenti milovali a nosili v paměti po celý život.

V Hustopečích rodina setrvala do roku 1937, poté se Traplovi odstěhovali do Brna. Zde Miloš Trapl absolvoval základní školní docházku a gymnázium, po jehož absolvování se ač velmi nerad přesunul do Olomouce, kde jeho otec patřil jako historik a sociolog k zakládajícím profesorům Univerzity Palackého. Na zdejší Vysoké škole pedagogické vystudoval Miloš Trapl obor dějepis-čeština. Poté pracoval na krajské archivní správě MV v Olomouci a po zrušení kraje Olomouc pracoval v letech 1960–1964 v tehdejším Vlastivědném ústavu v Olomouci (dnešní Vlastivědné muzeum). Dne 1. září 1964 byl přijat jako odborný asistent na katedru historie FF UP a pracoval zde především v Kabinetu regionálních dějin.

Doktor a profesor Miloš Trapl

V roce 1966 obhájil Miloš Trapl hodnost kandidáta historických věd a získal titul PhDr. V roce 1977 se habilitoval jako docent československých dějin. Hodnost univerzitního profesora získal na Masarykově univerzitě v Brně v roce 1997.

Již od poloviny šedesátých let se vědecký zájem prof. Trapla rozšířil o novodobou historii, o dějiny první republiky, zejména jejího politického systému, stran a spolků. Řadu publikací věnoval politickému katolicismu, především historii Československé strany lidové a jejímu předsedovi monsignoru Janu Šrámkovi. Do okruhu jeho vědeckého zájmu patří i osobnost T. G. Masaryka – v tomto ohledu působil Miloš Trapl od poloviny devadesátých let, je místopředseda olomoucké pobočky Masarykovy společnosti.

V roce 1993 stál M. Trapl u zrodu Centra pro československá exilová studia na FF UP. Je členem řady vědeckých společností (Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Matice moravská) a redakčních rad časopisů Slezský sborník a Jižní Morava.

Podílel se na monografiích Hustopečí

Miloš Trapl je autorem a spoluautorem více než 500 publikací, statí a článků. K nejvýznamnějším patří 16 svazků Historického místopisu Moravy a Slezska (1848–1960). Prof. Trapl se podílel mj. na sepsání monografií Olomouce, Prostějova, Nivnice, Uherského Hradiště, Uherského Brodu, Napajedel, Otrokovic, Klobouk u Brna, Hulína, Blatnice, Rájce-Jestřebí … Autorsky se podílel i na obou monografiích svého rodného města: v roce 1971 to byly Hustopeče Dějiny města a v roce 2010 Hustopeče – město uprostřed vinic.

V roce 2006 se zúčastnil mezinárodní konference konané v Hustopečích pod názvem In memoriam Johann Wolfgang Brügel a o rok později autorsky přispěl i do stejnojmenného sborníku. Po 50 letech působení na Univerzitě Palackého shrnul své dílo do monografie „Můj život s historií“ (Olomouc 2014) a v těchto dnech mu jeho kolegové vydali knihu věnovanou 80. výročí narození s názvem „Historik a jeho dílo“.

Prof. Miloš Trapl patří vedle Johanna Wolfganga Brügela a Franze Machilka k „triumvirátu“ vynikajících osobností historické vědy, které spojuje jedno rodiště, a to Hustopeče. Veřejnost se s panem profesorem a jeho nenapodobitelným projevem může seznámit prostřednictvím přednášky, která se na podzim tohoto roku uskuteční v Městském muzeu a galerii Hustopeče.

Reportáž ze slavnostního odpoledne k 80. narozeninám Miloše Trapla můžete sledovat v Hustopečském magazínu č. 296, vychází v pátek 27.2.2015.

Soňa Nezhodová, vedoucí Městského muzea a galerie Hustopeče, Foto: Petr Burget

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Každodenní život legionářů v Rusku

BŘECLAV / Městská knihovna Břeclav středa 17.4.2024/ 18:00  Historická přednáška Bc. Petra Holobrádka z cyklu Břeclavsko …